Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Ανοιχτή πρόσκληση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ευρώτα

Ο Δήμαρχος Ευρώτα Έχοντας υπόψη : Την υπ’ αριθ. 296/2014 ΑΔΑ:Ω7ΚΑΩΡΛ-Θ75 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί κατάρτισης Κανονίσου Λειτουργίας της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ευρώτα και σε εφαρμογή του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), καθώς και της εγκυκλίου 59/74896/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µε θέμα «Θεσμικές αλλαγές του προγράμματος Καλλικράτης», περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ). Το γεγονός ότι η θητεία των µελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ευρώτα, όπως ορίστηκαν µε την αριθ.152/2011 ΑΔΑ:4ΑΘΑΩΡΛ-Λ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα, λήγει στις 1-04-2017 και προκειμένου να προβεί μετά τις 1/04/2017 στη συγκρότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο της εν λόγω Επιτροπής για τη περίοδο 2017-2019 (Λήξη θητείας Δημοτικής περιόδου). Προσκαλεί να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ) του Δήμου Ευρώτα και να ορίσουν εκπροσώπους τους και αναπληρωματικούς αυτών, οι παρακάτω εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας, ήτοι: α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και ι) δημότες Υποβολή υποψηφιοτήτων: Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και την 17η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας [Επωνυμία/Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει)]. Πληροφορίες: Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα www.eurota.gr Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έντυπη αίτηση και να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Ευρώτα (Κωνσταντίνου Σκάλκου 15, Σκάλα).

Δεν υπάρχουν σχόλια: